Rocznik 2020, zeszyt 1-2

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. HISTORIA POMIARÓW TEMPERATURY POWIETRZA W EUROPIE DO KOŃCA XVIII WIEKU
HISTORY OF AIR TEMPERATURE MEASUREMENTS IN EUROPE TO THE END OF THE 18TH CENTURY

Magdalena SKRZYŃSKA – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: 0.32045/PG-2020-001
Tekst / Artykuł

2. ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH POKRYWY ŚNIEŻNEJ NA HALI GĄSIENICOWEJ W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA LAWINOWEGO
VARIABILITY OF PHYSICAL PROPERTIES OF SNOW COVER AT HALA GĄSIENICOWA IN TERMS OF AVALANCHE DANGER

Gabriel STACHURA – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: DOI: 10.32045/PG-2020-002
Tekst / Artykuł

3. NATURALNE EKSPLOZJE W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ I ICH REJESTRACJE W STACJACH SEJSMOLOGICZNYCH
NATURAL EXPLOSIONS IN THE EARTH’S ATMOSPHERE AND THEIR RECORDS AT SEISMOLOGICAL STATIONS

Helena CIECHOWSKA – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Aleksandra FRONCZAK – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Maciej KARASEWICZ – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Klaudia MOCEK – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Mikołaj ZAWADZKI – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Marek GRAD (ORCID) – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
DOI: 10.32045/PG-2020-003
Tekst / Artykuł

4. ZRÓŻNICOWANIE SKRAJNYCH SUM MIESIĘCZNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH I ICH PRZEDPOLU
THE DISTRIBUTION OF EXTREME MONTHLY PRECIPITATION TOTALS IN THE POLISH WESTERN CARPATHIANS AND THEIR FORELAND OVER THE YEAR

Marta CEBULSKA (ORCID) – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Robert TWARDOSZ (ORCID) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: DOI: 10.32045/PG-2020-004
Tekst / Artykuł

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI – MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

5. MAURITIUS, RODRIGUES (Z WODĄ W TLE)
MAURICE, RODRIGUES (UNE APPROCHE A TRAWERS LE THEME DE L´EAU)

Jerzy SZKUTNICKI – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
DOI: 10.32045/PG-2020-005
Tekst / Artykuł

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

6. Maria Stopa-Boryczka (1933-2020)
Jerzy Boryczka – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst / Artykuł

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA – FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

7. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w 2019 roku

Jerzy Szkutnicki – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst / Artykuł

LISTY DO REDAKCJI – LETTERS TO THE EDITOR

8. Uwagi do artykułu „Badania klimatu miast w Polsce”

Urszula Kossowska-Cezak – Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Michał Osowiec – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst

9. Odpowiedź autora
Krzysztof Fortuniak – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst


Rocznik 2020, zeszyt 3-4

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. STAN WARSTWY OZONOWEJ NAD POLSKĄ W OKRESIE 1979-2018
OZONE LAYER OVER POLAND IN THE PERIOD 1979-2018

Janusz KRZYŚCIN (ORCID) – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Bonawentura RAJEWSKA-WIĘCH (ORCID) – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Janusz BORKOWSKI (ORCID) – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
DOI: 10.32045/PG-2020-011
Tekst / Artykuł

2. SYNTETYCZNE TESTY INWERSJI PEŁNEGO POLA FALOWEGO W WARUNKACH RZECZYWISTEJ SIECI MONITORINGU SEJSMICZNEGO ZG RUDNA
SYNTHETIC TESTS OF FULL WAVEFORM INVERSION WITH CONFIGURATION OF RUDNA MINE REAL SEISMIC MONITORING SYSTEM

Alicja CAPUTA (ORCID) – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Łukasz RUDZIŃSKI (ORCID) – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
DOI: 10.32045/PG-2020-012
Tekst / Artykuł

3. MAGNETYZM ŚRODOWISKOWY: RODZAJE WZBOGACENIA MAGNETYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE GLEBY INICJALNEJ SKALISTEJ I RANKERA
ENVIRONMENTAL MAGNETISM: TYPE OF MAGNETIC ENHANCEMENT ON THE EXAMPLE OF LITHOSOL AND RANKER

Marcin SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Adam ŁUKASIK (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Maria Magdalena SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk
DOI: 10.32045/PG-2020-013
Tekst / Artykuł

4. MAGNETYZM ŚRODOWISKOWY: WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANYCH METOD GEOFIZYCZNYCH I GEOCHEMICZNYCH DO OCENY STOPNIA ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH HISTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ (KONURBACJA GÓRNOŚLĄSKA, POŁUDNIOWA POLSKA)
ENVIRONMENTAL MAGNETISM: APPLICATION OF INTEGRATED GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL TECHNIQUES TO ASSESS THE ANTHROPOPRESSURE DEGREE IN THE REGIONS OF HISTORICAL MINING ACTIVITY (UPPER SILESIAN CONURBATION, SOUTHERN POLAND)

Maria Magdalena SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Adam ŁUKASIK (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Marcin SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk
DOI: 10.32045/PG-2020-014
Tekst / Artykuł

5. MAGNETYZM ŚRODOWISKOWY: BADANIA PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ W MIKROSKALI Z OBRAZOWANIEM 3D
ENVIRONMENTAL MAGNETISM: MAGNETIC SUSCEPTIBILITY RESEARCH IN MICRO-SCALE AND 3D VISUALIZATION

Adam ŁUKASIK (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Maria Magdalena SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk,
Marcin SZUSZKIEWICZ (ORCID) – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk
DOI: 10.32045/PG-2020-015
Tekst / Artykuł

6. NIEZWYKLE CIEPŁA POGODA W CZERWCU 2019 ROKU W POLSCE I JEJ PRZYCZYNY CYRKULACYJNE
UNUSUALLY HOT JUNE 2019 IN POLAND AND ITS CIRCULATION-RELATED CAUSES

Robert TWARDOSZ (ORCID) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii,
Piotr WAŁACH – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
DOI: 10.32045/PG-2020-016
Tekst / Artykuł

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI – MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

7. OSOBLIWE ZJAWISKA PRZYRODNICZE W ROCZNIKACH, CZYLI KRONIKACH SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO PRZEZ JANA DŁUGOSZA OPISANE
PECULIAR NATURAL PHENOMENA IN ANNALES SEU CRONICAE INCLITI REGNI POLONIAE DESCR IBED BY JAN DŁUGOSZ

Marek GRAD – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
DOI: 10.32045/PG-2020-017
Tekst / Artykuł

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

8. Jan Zieliński (1931-2019)

Alfred DUBICKI – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst