Stały organ wydawniczy

Szczególną działalnością publikacyjną jest stałe wydawanie czasopisma Przegląd Geofizyczny, który ukazuje się nieprzerwanie od 1948 roku początkowo pod nazwą Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny.

decorative

Zmiana tytułu czasopisma wynikała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego i Hydrologicznego w Polskie Towarzystwo Geofizyczne i rozszerzenia spektrum badawczego. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli wybitni uczeni:
• (1948-1950) – prof. dr hab. Władysław Gorczyński,
• (1950-1954) – prof. dr hab. Edward Stenz,
• (1955-1972) – prof. dr hab. Ananiasz Rojecki,
• (1972-1980) – prof. dr hab. Marian Molga,
• (1980-2010) – prof. dr hab. Zdzisław Mikulski,
• (2011-2017) – dr Ewa Bogdanowicz
• (od 2017) – prof. dr hab. Zbigniew Czechowski

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny i statystyczny: Zbigniew C z e c h o w s k i
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna W i b i g
Redaktorzy tematyczni: Artur M a g n u s z e w s k i (hydrologia),
Barbara P o p i e l a w s k a (przestrzeń okołoziemska), Piotr Ś r o d a (wnętrze Ziemi),
Joanna T r e p i ń s k a (klimatologia), Joanna W i b i g (meteorologia)
Redaktor techniczny: Rafał S t e p n o w s k i, Sekretarz redakcji: Krzysztof B a r t o s z e k

RADA REDAKCYJNA

Kazimierz A d a m o w s k i, University of Ottawa, Kanada; Krzysztof B ł a ż e j c z y k (przewodniczący), IGiPZ PAN, Polska; Wojciech G r a b o w s k i, NCAR, Boulder, USA; Jerzy J a w o r s k i, emeryt, IMGW-PIB; Andrzej K i j k o, University of Pretoria, RPA; Witold F. K r a j e w s k i, University of Iowa, USA; Przemysław L i g e n z a, IMGW-PIB; Jacek M a j o r o w i c z, University of Alberta, Edmonton, Kanada; Maciej S a d o w s k i, IOŚ-PIB

Czasopismo jest jednym z nielicznych w Polsce publikującym artykuły z zakresu geofizyki: meteorologii, klimatologii, hydrologii, fizyki wnętrza Ziemi i przestrzeni okołoziemskiej. Jest przedmiotem wymiany międzynarodowej.

Łamy czasopisma są powszechnie otwarte dla autorów zainteresowanych jego problematyką, również dla młodzieży akademickiej. Artykuły są recenzowane przez uznane autorytety nauk geofizycznych.

Dbałość o poziom języka polskiego jest zauważana i doceniana przez czytelników. Tytuły artykułów, tabel i rysunków oraz streszczenia są publikowane w języku angielskim.

Czasopismo jest indeksowane w Polskiej Bazie Cytowań POL-Index, w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech oraz w bazie naukowej Scopus.

Szczegóły można znaleźć w zakładce Przegląd Geofizyczny.