ZASADY NADAWANIA GODNOŚCI I PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Geofizyczne nadaje godność i przyznaje następujące odznaczenia:

  1. Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Jest najważniejszym wyrazem uznania za pracę na polu nauk geofizycznych oraz bezpośrednio dla Towarzystwa. Tryb nadawania godności i uprawnienia członka honorowego określone są w statucie PTGeof.
  2. Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Może być przyznana członkowi PTGeof. po 10- letniej, nieprzerwanej przynależności do Towarzystwa, za osiągnięcia naukowe na polu nauk geofizycznych oraz za aktywny udział w pracach Towarzystwa, a w szczególności za owocne pełnienie funkcji w Zarządzie Głównym, Zarządach Oddziałów, Komisjach Rewizyjnych oraz Komitetach Konferencji organizowanych przez PTGeof. Złota Odznaka może być również przyznana innym osobom prawnym i fizycznym za szczególną pomoc i za zasługi dla PTGeof. Złotą Odznakę przyznaje Zarząd Główny PTGeof. Odznaka jest uroczyście wręczana na Walnym Zebraniu Delegatów PTGeof. lub w szczególnych przypadkach na Zebraniu Plenarnym Zarządu Głównego. Odznakę wręcza Prezes Zarządu Głównego lub osoba przez niego upoważniona.
  3. Srebrna Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Może być przyznana członkowi Polskiego Towarzystwa Geofizycznego po 5-letniej przynależności do Towarzystwa za aktywny udział w jego pracach. Srebrna Odznaka może być również przyznana innym osobom fizycznym i prawnym za pomoc i za zasługi dla dobra PTGeof. Srebrną Odznakę przyznaje Zarząd Główny PTGeof. Odznaka jest uroczyście wręczana na Zebraniu Plenarnym Zarządu Głównego PTGeof. lub w szczególnych przypadkach na Zebraniu Plenarnym Zarządu Głównego. Odznakę wręcza Prezes Zarządu Głównego lub osoba przez niego wyznaczona.

Lista Członków Honorowych wybranych na Walnych Zgromadzeniach Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Lista osób odznaczonych Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geofizycznego