Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Polskie Towarzystwo Geofizyczne (dawniej Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydrologiczne) zostało utworzone w 1947 r. Zarząd Główny Towarzystwa ma swoją siedzibę w Warszawie a oddziały terenowe znajdują się w: Gdyni (Oddział Bałtycki), Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Toruniu (Oddział Pomorski), Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu; ponadto istnieje odrębny Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej w Warszawie i Sekcja Meteorologii skupiająca członków z różnych Oddziałów.

Polskie Towarzystwo Geofizyczne jest stowarzyszeniem naukowym, którego działalność opiera się na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa jest oddziaływanie na rozwój nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk wśród społeczeństwa. Towarzystwo realizuje swoje cele przez prowadzenie badań i studiów w zakresie nauk geofizycznych, a w szczególności w zakresie hydrologii, oceanologii, meteorologii, klimatologii, agrometeorologii, ochrony środowiska, fizyki wnętrza Ziemi i przestrzeni okołoziemskiej.

Polskie Towarzystwo Geofizyczne liczy 330 członków (stan na 31.12.2019), w tym:

  • 314 zwyczajnych
  • 16 honorowych

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel Polski pracujący zawodowo lub społecznie w dziedzinie nauk o Ziemi.

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk geofizycznych lub działalności Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa.

Godność członka honorowego Towarzystwa, również cudzoziemcom, nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

Jak zostać członkiem PTGeof?

Jeśli chcesz zostać członkiem PTGeof wypełnij deklarację i z podpisem dwóch członków wprowadzających przekaż ją do najbliższego Zarządu Oddziału.

Plik z deklaracją