KB/ 11 czerwca, 2024/ Odczyty

Zapraszamy na seminarium Polskiego Towarzystwa Geofizycznego 18 czerwca 2024 o godz. 12:00 online.
Referat pt. „Obserwacje promieniowania neutrinowego z wnętrza Ziemi” wygłosi dr Marcin Misiaszek z Instytutu Fizyki UJ.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMzMjg4ODUtMjZmMC00ZmJkLTkxYmMtOGRmNjFjNTgxNzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1935540-a57f-4125-b514-2cd9fd1a6c84%22%2c%22Oid%22%3a%22702dbce4-944e-4423-a360-3f0192d6d10c%22%7d

Identyfikator spotkania: 376 905 867 644
Kod dostępu: xepnyJ

aa

Share this Post