KB/ 10 maja, 2024/ Odczyty

Szanowni Państwo,
Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof wraz z Instytutem Geofizyki PAN zapraszają na otwartą sesję referatową dnia 16 maja 2024 r. w godz. 12:15-14:45 do Instytutu Geofizyki PAN oraz online. Tytuł sesji: „Detekcja wyładowań atmosferycznych – praktyka i perspektywy krajowe”.

Link do spotkania w Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc1ZGE5Y2EtNDBiZi00MjEyLWFjMjItNzk0Nzc2MGIzZTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1935540-a57f-4125-b514-2cd9fd1a6c84%22%2c%22Oid%22%3a%22702dbce4-944e-4423-a360-3f0192d6d10c%22%7d

ID spotkania: 321 226 500 258
Kod dostępu: qFCwTo

Share this Post