Światowy Dzień Meteorologii 2023 w naszych Oddziałach – informacje o odczytach

Światowy Dzień Meteorologii 2023 w naszych Oddziałach – informacje o odczytach

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Meteorologii to: „The Future of Weather, Climate and Water across Generations”. Planowane odczyty w Oddziałach PTGeof.: Oddział Lubelski Link do odczytu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI3N2MxNmUtZjQ1NC00Y2YxLTk4M2YtZjMzMmRmMzVmNDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d Oddział Pomorski Oddział Wrocławski Oddział Krakowski Oddział Poznański Oddział Pomorski 31 marca o godz.…